Konferencja PTDE
Konferencja PTDE

Prelegenci

Doktor nauk biologicznych, egzaminator, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem na różnych szczeblach edukacji. →

Profesor globalny Akademii Brytyjskiej. Jest na przedłużonym urlopie z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, gdzie jest starszym analitykiem ds. polityki. W OECD była odpowiedzialna za prace analityczne i rozwojowe w ramach prowadzonych przez OECD ocen międzynarodowych (PISA i PIAAC) oraz projektu Edukacja na rzecz społeczeństw integracyjnych. →

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach matematyka i matematyka ze specjalizacją matematyka finansowa i aktuarialna. →

Dr hab., profesor uczelni. Kierownik Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego UW. →

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczyciel dyplomowany matematyki, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, psycholog społeczny, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, trener umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). →

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka języka polskiego, egzaminatorka,→ 

Absolwentka studiów pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, ekspert MEN, egzaminator OKE, posiada II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Od grudnia 2018 roku pracuje w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Oświaty, a obecnie wiceprezydenta Miasta.→

 

Dr hab., prof. UG, pracuje w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. →

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na podstawie rozprawy: Funkcja opiekuńcza-wychowawcza – nowe stanowiska i obszary działania, (2017). Magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. →

mgr – socjolog, pracownik IBE, obecnie zajmuje się analizami losów absolwentów szkół zawodowych. →

Jest konsultantem w zakresie matematyki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Przez kilkanaście lat pracowała w szkole jako nauczyciel matematyki. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, ekspert z zakresu badań społecznych i analizy danych ilościowych. →

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. →

Dr Khorramdel uzyskała zarówno tytuł magistra, jak i doktora psychologii na Uniwersytecie Wiedeńskim, specjalizując się w ocenie psychologicznej i psychometrii stosowanej. →

Dr Katarzyna Kochan, nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim. →

Doktor nauk biologicznych, wieloletnia nauczycielka, w różnych typach szkół, w tym w Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, koordynator wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. →

Nauczyciel akademicki na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Wieloletni nauczyciel chemii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Dydaktyk, popularyzator nauki i pasjonatka edukacji nieformalnej. →

Matematyk, specjalizacja dydaktyka matematyki i diagnostyka edukacyjna. Współautor podstaw programowych, programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki. →

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. członek Zarządu PTDE. →

Kierownik Wydziału Egzaminów Ogólnokształcących w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako nauczyciel matematyki, dyrektor gimnazjum. Od kilku lat aktywnie wspiera dyrektorów szkół w posługiwaniu się nowym systemem informatycznym do organizacji egzaminów ogólnokształcących współpracując z zespołem realizującym projekt Integracja baz danych systemu oświaty. →

dr hab., prof. DSW – socjolog edukacji, kierownik Zespołu Socjologii Edukacji i Polityki Edukacyjnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Przedstawiciel Polski w:

  • Radzie Państw Uczestniczących w badaniu Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) OECD (międzynarodowe badanie kompetencji osób dorosłych).  
  • Radzie Zarządzającej badania Programme for International Student Assessment (PISA) OECD (międzynarodowe badania badanie kompetencji uczniów w wieku piętnastu lat) →

pracuje obecnie jako post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauki. Główne kierunki jego badań są skoncentrowane wokół efektów respondenckich (response biases) w danych samoopisowych ze szczególnym uwzględnieniem badań online (web surveys). Oprócz tego interesuje się pomiarem psychologicznym i edukacyjnym. →

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju. Główne kierunki działalności naukowej: dydaktyka, pomiar dydaktyczny, diagnostyka edukacyjna. →

Wykładowca i profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. →

Po ukończeniu studiów w UJ pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i obronił pracę doktorską. Od 1993 był konsultantem w WODN w Krakowie i kierownikiem Ośrodka Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej. →

Nauczyciel matematyki w szkole na różnych poziomach edukacyjnych, organizator i koordynator konkursów matematycznych. →

Absolwentka kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorantka na Wydziale Pedagogicznym UW. →

Prof. APS, pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. →

Kieruje pracami nad oceną umiejętności przekrojowych XXI wieku w ramach badania PISA. Jest głównym autorem ram oceny "Kompetencji globalnych" w ramach badania PISA 2018 oraz oceny "Kreatywnego myślenia" w ramach badania PISA 2021, a obecnie kieruje pracami nad oceną "Uczenia się w świecie cyfrowym" w ramach badania 2025. →

dr hab., profesor UP, dydaktyk geografii; kierownik Katedry Badań nad Edukacją Geograficzną w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; przewodnicząca Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN w kadencji 2000-2023; rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki  w zakresie podręczników szkolnych (geografia). →

Jest historykiem i filologiem, absolwentem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącym także funkcję eksperta ds. dydaktyki w językach obcych. →

Jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także szefem grupy badawczej Data Science, Statistics and Machine Learning (DSSMLG) w Instytucie Badań Edukacyjnych. →

Dr hab. Katarzyna Potyrała ukończyła w 1987 Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2002 doktoryzowała się tamże z nauk biologicznych, dyscyplina biologia, specjalność dydaktyka, na podstawie pracy Problemy dydaktycznej transformacji treści z genetyki na poziomie gimnazjalnym promotor: Wiesław Stawiński. →

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii oraz kształcenia na odległość na Uniwersytecie Warszawskim. →

Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpracowała z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie prowadząc wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak: wizerunek osoby publicznej, kultura języka, retoryka i erystyka dziennikarska, komunikacja społeczna. →

Student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach  na kierunku Informatyka Inżynierska (specjalność: Projektowanie Aplikacji Webowych) w trybie dziennym. →

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, także jego wieloletni wicedyrektor, aktualnie kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Antropologii Mediów i Komunikatów Miasta oraz Zakładu Komunikacji Wizerunkowej.→

Wiceprezes firmy Diagmatic (www.diagmatic.pl), która oferuje narzędzia stworzone w oparciu o nowoczesne techniki analizy danych dla specjalistów zajmujących się diagnozą psychoedukacyjną dzieci i młodzieży.→

Jest nauczycielką matematyki z 32 letnim stażem pracy. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. →

Joanna Sikora jest profesorem nadzwyczajnym socjologii w Research School of Social Sciences na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (ANU). →

Dr Marek Smulczyk jest adiunktem w Katedrze Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką nierówności edukacyjnych a szczególnie zjawiskiem academic resilience. →

Kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego w OKE w Krakowie.  Od lat koordynuje w OKE pracę zespołów pracowników realizujących projekty współfinasowane z Europejskich Funduszy Społecznych. →

Dr nauk matematycznych, profesor uczelni. Pracownik Politechniki Łódzkiej. Absolwent Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). →

Jest biofizykiem molekularnym po Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i studentką polityki oświatowej na Wydziale Pedagogicznym UW. →

Przez kilka lat był prezesem Stowarzyszenia Edukatorów. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i od 2004 roku przewodniczącym Zarządu Głównego PTDE. →

Doktor nauk o ziemi z zakresu dydaktyki geografii, nauczyciel dyplomowany geografii, konsultant WOM w Krakowie, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. →

Kucharz i edukator zdrowego odżywiania, gotowanie to jego pasja i codzienność, którą łączy z pracą w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii. →

Ragna Ślęzakowska – od 2007 roku ekspertka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, obecnie kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego.→ 

Doktor nauk o ziemi w zakresie geografii. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Badań nad Edukacją Geograficzną,  Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przygotowując do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jest Kierownikiem Praktyk Pedagogicznych IG, członkiem instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia, recenzentem zadań małopolskiego kuratoryjnego Konkursu Geograficznego, wykonawcą w kilku międzynarodowych projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ (Common Goals Common Ways, Reaching the Lost Genaration, SUSEN, Engagement&Beyond, E3Cases). →

 

Dr hab. językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, nauczycielka akademicka i szkolna, arbiter w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu. →

Nauczycielka-konsultantka ds. biologii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, przewodnicząca Wojewódzkich Komisji Konkursowych Przedmiotowego Konkursu z Biologii, Ekspert Edukacyjnej Wartości Dodanej. →

Jest nauczycielem konsultantem ds. edukacji matematycznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Wcześniej była doradcą metodycznym oraz nauczycielką matematyki (staż pracy to ponad 25 lat). →

Dr hab. Teresa Wejner-Jaworska – pedagog, psycholog, terapeuta, jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddział w Łodzi Przez wiele lat główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, oraz adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Uczelni Nauk Społecznych. →

Dr inż. absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, technologia informacyjna i informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. →

Doktor. Starszy wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.→

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku Rada Wydziału Chemii UŁ nadała Robertowi Zakrzewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. →

Doktor, socjolog i psychometra, przez wiele lat związany z Instytutem Badań Edukacyjnych, najpierw w ramach zespołu rozwijającego wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a w ostatnich latach system monitorowania losów absolwentów szkół kształcących zawodowo. →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności