Konferencja PTDE
Konferencja PTDE

Prelegenci

Dr Adam Balicki – historyk i prawnik. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa oświatowego. →

Doktor nauk biologicznych, egzaminator, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem na różnych szczeblach edukacji. →

Dr hab., profesor uczelni. Kierownik Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego UW.  Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które we współpracy z systemem egzaminacyjnym (CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne) rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej. → 

Nauczyciel konsultant Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; absolwentka nauk społecznych i filologii polskiej; kwalifikacje z organizacji i zarządzania w oświacie; kwalifikacje edukatorskie nadane przez MEN;  certyfikat trenerski  programu  Menagement im Bildungsektor - Train the Trainer Instytutu Pedagogicznego w Wiedniu;  II stopień specjalizacji w zakresie organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wieloletnie doświadczenie szkoleniowe.  → 

magister filologii angielskiej, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek międzynarodowej sieci badawczej Health Behavior of School-aged Children i Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój. W ramach studiów doktoranckich zajmuje się, m.in. badaniem szkolnych uwarunkowań samoregulacji u młodzieży. →

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i wiceprezes Fundacji Evidence Institute. Konsultant Banku Światowego i Komisji Europejskiej. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach. Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. 

 

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, autorka i współautorka materiałów dydaktycznych, jako korektorka i redaktorka językowa współpracuje m.in. z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego,→ 

specjalista ds. Nowych Technologii w Edukacji / Wydawnictwo Meridian

Doktor, pedagog i psycholog, pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Pedagogiki) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji, aktywności fizycznej i psychologii rozwojowej. → 

prezes PomoceSzkolne.edu.pl

Dr hab., prof. UG, pracuje w Zakładzie Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. →

Dr hab., socjolog, pracownik Zakładu Pedagogiki Zdrowia w Instytucie Pedagogiki UJ. →

mgr – socjolog, obecnie w CKE zajmuje się  pracami nad wdrożeniem nowego modelu EWD oraz analizą wyników egzaminów zawodowych. →

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, mgr etnologii. Zajmuje się badaniem edukacji, w szczególności monitorowaniem osiągnięć szkolnych oraz badaniem kultury szkoły. →

Dr hab. Maciej Jakubowski pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jego badania koncentrują się na statystycznych metodach oceny polityk publicznych i analizie międzynarodowych badań umiejętności uczniów i dorosłych. Pełnił funkcję wiceministra edukacji w latach 2012-2014. 

W 2014 roku założył Fundację Evidence Institute, aby promować wykorzystanie badań w praktyce nauczania i budowaniu polityki edukacyjnej. Wcześniej pracował w OECD w zespole badania PISA w latach 2008-2012 →

Uzyskała stopień doktora na Politechnice Poznańskiej w 2013 roku. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście edukacji, a bezpośrednim obiektem badawczym był KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz jest nauczycielem matematyki w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. →

Uzyskała stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej w 2020 roku. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła układów mikroprzepływowo-mikrofalowych w technologii LTCC. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej oraz jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, ekspert z zakresu badań społecznych i analizy danych ilościowych. →

Mgr inż. Łukasz Marek Jasiński realizuje rozprawę doktorską z zakresu integracji sieci górniczych w mikrosieci, a bezpośrednim obiektem badawczym jest KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. →

Uzyskał stopień doktora na Politechnice Poznańskiej w 2019 roku. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła utrzymania ruchu maszyn górniczych, a bezpośrednim obiektem badawczym był KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej Horyzont, a ponadto jest nauczycielem przedmiotów zawodowych elektrycznych w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. →

Uzyskał stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej w 2019 roku. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła jakości energii elektrycznej w aspekcie generacji rozproszonej w sieciach kopalnianych, a bezpośrednim obiektem badawczym był KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz jako nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. →

Magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Spraw Publicznych). Jego zainteresowania naukowe związane są z zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym, kooperacją w ramach zespołów pracowniczych i współpracą międzyinstytucjonalną, psychologią w zarządzaniu, profilaktyką i ewaluacją.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent badawczy w projekcie Professional Development tools supporting participation rights in early childhood education (PARTICIPA) →

Nauczyciel akademicki na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Wieloletni nauczyciel chemii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Dydaktyk, popularyzator nauki i pasjonatka edukacji nieformalnej. →

doktor nauk społecznych. Pedagog edukacji przedszkolnej i kształcenia specjalnego. Specjalista i edukator w zakresie komunikacji werbalnej. Autor licznych publikacji na temat zagrożeń dzieci we współczesnym świecie, pedagogiki, andragogiki. Jest w trakcie wydania książki pt” Zachowania prospołeczne dzieci w wieku przedszkolnym”

dr Jerzy Lackowski - nauczyciel akademicki, absolwent fizyki UJ, od 2003 r. dyrektor Studium Pedagogicznego UJ, w latach 1990 - 2002 wojewódzki kurator oświaty w Krakowie, wcześniej nauczyciel fizyki i informatyki w szkołach średnich. Autor m.in. modelu "Szkoły obywateli" – urynkowionej szkoły publicznej nieprowadzonej przez JST→ 

Matematyk, specjalizacja dydaktyka matematyki i diagnostyka edukacyjna. Współautor podstaw programowych, programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki. →

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. członek Zarządu PTDE. →

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Katedrze Polityki Oświaty i Badań Społecznych nad Edukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich latach realizowała projekty międzynarodowe takie jak: RESL.eu, ISOTIS, BECERID, PARTICIPA, a także projekty krajowe takie jak: Ostrołęckie Obserwatorium Oświatowe, Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich.→

Kierownik Wydziału Egzaminów Ogólnokształcących w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako nauczyciel matematyki, dyrektor gimnazjum. Od kilku lat aktywnie wspiera dyrektorów szkół w posługiwaniu się nowym systemem informatycznym do organizacji egzaminów ogólnokształcących współpracując z zespołem realizującym projekt Integracja baz danych systemu oświaty. →

Polonistka, nauczyciel w różnych typach szkół. Od 1999 roku związana z systemem egzaminów zewnętrznych. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia na odległość odbyła na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 roku. →

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju. Główne kierunki działalności naukowej: dydaktyka, pomiar dydaktyczny, diagnostyka edukacyjna. →

polonistka, edukatorka, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników szkolnych, autorka artykułów metodycznych i materiałów dotyczących włączania kompetencji kluczowych do procesu dydaktycznego oraz szkolnego oceniania. Współautorka serii podręczników Do Itaki oraz programów nauczania i innowacji pedagogicznych. Doktorat na UJ obroniła z szeroko rozumianego podręcznikoznawstwa m.in. z kształtowania się kanonu literackiego i kompetencji kluczowych, edytorstwa, ilustracji edukacyjnej, sytuacji dydaktycznych sprzyjających ocenianiu itp. →

Nauczyciel matematyki w szkole na różnych poziomach edukacyjnych, organizator i koordynator konkursów matematycznych. →

Od 1999 roku związana z systemem egzaminów zewnętrznych, jako pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zajmując się wynikami egzaminów. Jest autorką i współautorką materiałów dydaktycznych, a także członkiem zespołu redakcyjnego krakowskiego „Hejnału Oświatowego”. →

 

dr hab., profesor UP, dydaktyk geografii; kierownik Katedry Badań nad Edukacją Geograficzną w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; przewodnicząca Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN w kadencji 2000-2023; rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki  w zakresie podręczników szkolnych (geografia). →

Doktorat w zakresie dydaktyki fizyki: Efektywność gier dydaktycznych wspomaganych środkami audiowizualnymi w nauczaniu i uczeniu się fizyki (UAM Poznań 1987). Nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu w latach 1975 – 2018, doradca metodyczny fizyki i astronomii przy ODN w Kaliszu, wykładowca Akademii Kaliskiej. W roku 2016 otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty. →

Jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także szefem grupy badawczej Data Science, Statistics and Machine Learning (DSSMLG) w Instytucie Badań Edukacyjnych. →

absolwentka Wydziału Polonistyki UW, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Wydziału Pedagogicznego. Pod kierunkiem dra hab. Romana Dolaty przygotowuje pracę doktorską dotyczącą myślenia krytycznego w środowisku nowych mediów. W ramach projektu „Ostrołęckie Obserwatorium Oświatowe” brała udział w diagnozie umiejętności z j. polskiego i matematyki 7- i 8-klasistów (kodowanie testu z j. polskiego, koordynatorka badania w jednej ze szkół), w badaniu ankietowym rodziców oraz w warsztatach dla nauczycieli dot. relacji uczniów z mediami.  →

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Posiada szerokie doświadczenie jako wykładowca, nauczyciel języka angielskiego, w tym tzw. języków specjalistycznych, metodyk, trener i egzaminator, a także współautorka podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych. →

absolwentka pedagogiki i socjologii (UJ), adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tematyki pedagogiki szkolnej, dydaktyki, dydaktyki akademickiej, edukacji międzykulturowej.  →

Dr Marek Smulczyk jest adiunktem w Katedrze Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką nierówności edukacyjnych a szczególnie zjawiskiem academic resilience. →

Dr nauk matematycznych, profesor uczelni. Pracownik Politechniki Łódzkiej. Absolwent Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). →

Nauczyciel fizyki i chemii w warszawskich liceach ogólnokształcących i technikum. Interesuje się dydaktyką przedmiotów przyrodniczych oraz metodami jej diagnozowania.  Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku chemia i fizyka. → 

Jest biofizykiem molekularnym po Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i studentką polityki oświatowej na Wydziale Pedagogicznym UW. →

dr matematyki, z polskim systemem egzaminacyjnym związana od 2004 roku jako pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz członek Zespołu Edukacyjnej Wartości Dodanej → 

nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, trener w programach ogólnopolskich. → 

Doktor nauk społecznych, asystent w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi kursy związane między innymi z ewaluacją edukacyjną i metodologią badań pedagogicznych. →

Przez kilka lat był prezesem Stowarzyszenia Edukatorów. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i od 2004 roku przewodniczącym Zarządu Głównego PTDE. →

Doktor nauk o ziemi z zakresu dydaktyki geografii, nauczyciel dyplomowany geografii, konsultant WOM w Krakowie, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. →

Doktor nauk o ziemi w zakresie geografii. Od 2011 roku pracuje w Katedrze Badań nad Edukacją Geograficzną,  Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przygotowując do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jest Kierownikiem Praktyk Pedagogicznych IG, członkiem instytutowej Komisji ds. jakości kształcenia, recenzentem zadań małopolskiego kuratoryjnego Konkursu Geograficznego, wykonawcą w kilku międzynarodowych projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ (Common Goals Common Ways, Reaching the Lost Genaration, SUSEN, Engagement&Beyond, E3Cases). →

 

Jest nauczycielem konsultantem ds. edukacji matematycznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Wcześniej była doradcą metodycznym oraz nauczycielką matematyki (staż pracy to ponad 25 lat). →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako badaczka w licznych projektach międzynarodowym, między innymi: ELLiE: Early Language Learning in Europe,  CARE: Curriculum and Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and CareBECERID: A Blog as open learning platform for the field of Early Childhood Education about Research and Innovation to support Disadvantaged and Diverse children, ISOTOS - Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society, PARTICIPA- Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education, jak i krajowych projektach takich jak “Obserwatorium oświatowe”. →

 

Dr inż. absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, technologia informacyjna i informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. →

Doktor. Starszy wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.→

Dr Olga Wysłowska, adiunkt w Katedrze Polityki Oświaty i Badań Społecznych nad Edukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich latach zaangażowana jako badacz w realizację projektów międzynarodowych : CAREISOTISBECERIDPARTICIPAQualityMatters. → 

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku Rada Wydziału Chemii UŁ nadała Robertowi Zakrzewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności